14 aug 2017

Bûthúsbankje: Ferhalen fertelle: We hawwe no in simmerstop, mar yn oktober geane we wer los!

Eltse moandeitemoarn om 10.00 oere yn de Lantearne. It bûthúsbankje is fol; spitigernôch hawwe we gjin plak mear foar nije leden.

Bernetheater; Start wer op 11 september. Proefles en dernei noch 9 kear.

MUTSEN OP REPRISE al hast wer útferkocht!
  • sneon 14 oktober yn de Lantearne yn Akkrum (útferkocht)
  • sneon 21 oktober yn de Buorkerij yn Terherne (noch folop kaarten beskikber)
  • sneon 28 oktober foar de Fryske Krite yn Hoarn
  • sneon 25 novimber foar de Fryske Krite yn Seist

 

Foar mear ynformaasje, sjoch by Aktiviteiten

Welkom bij Akkrumer Dream Theater
Kies een taal om verder te gaan
Frysk Nederlands