6 jun 2017

8 en 9 Juli 2017: Kening fan de Greiden, troch Pier 21; organisaasje û.o. troch it Akkrumer Dream Theater —> Lokaasje Súthysterfjild, Haskerdyken/Akkrum

Sneon 14 oktober 20.00 oere: Toanielstik Mutsen op reprise (yn de Lantearne)!

Bûthúsbankje: Ferhalen fertelle: We hawwe no in simmerstop, mar yn oktober geane we wer los!

Eltse moandeitemoarn om 10.00 oere yn de Lantearne. It bûthúsbankje is fol; spitigernôch hawwe we gjin plak mear foar nije leden.

Bernetheater; hat ek in simmerstop. Nei de simmerfakânsje komme we fia dizze webside en fia de skoallen mei nije ynformaasje.

Foar mear ynformaasje, sjoch by Aktiviteiten

Welkom bij Akkrumer Dream Theater
Kies een taal om verder te gaan
Frysk Nederlands