Vorige pagina

- Theatersport yn Akkrum: 2015

70- jier befrijing: 2015

- Yn maaie 2014 waard it 50-jierrig jubileum fan It Akkrumer Toaniel grut fierd mei in Iepenloftspul 'De Akkrumer Dream'. In Stik baseare op 'A Misummer's Night Dream" fan Shakespeare, taskreaun op hjoeddedei en op Akkrum.

23 juni 2016: ‘Valt hier wat te redden?’

Doarpsrevue; ta fiering fan diverse jubilea:
- 100-jier Keatsferiening
- 90- jier VVAkkrum
- 40 jier Akkrum-Nes-Centraal

Welkom bij Akkrumer Dream Theater
Kies een taal om verder te gaan
Frysk